Device name Equipment brand and specification Origin Quantity(Set)
CNC KaFo MV-850(X:800/Y:500/Z:500) Taiwan 2
CNC milling Nuoxin 1000 Guangzhou 1
EDM Qunji CJ345 CR-5 Taiwan 3
Wire cutting Zhongyuan DK7725  Hangzhou 2
Wire cutting Baoma DK7732C Suzhou 1
Lathe Dalian CJ0625-3 / Nantong CDL6136 Dalian/Nantong 2
Grinder Hangzhou M7130H / Tongwei HF618 Hangzhou/Nantong 2
Milling ShentongD511027 / HZ WF-3 Nantong/Hangzhou 2
Milling Xihu Z40/16 Hangzhou 3